خود سنجی پوشه کار

نمون برگ خود سنجی پوشه کار

نام و نام خانوادگی من :                                                ماه

نام درس

وضعیت عملکرد من در این سه ماه

تلاش هایی که انجام داده ام

پیشرفت هایی که داشته باشیم

تلاش هایی که برای بهتر شدن باید انجام دهیم

قرآن

 

 

 

فارسی

 

 

 

ریاضی

 

 

 

علوم تجربی

 

 

 

هنر

 

 

 

هدیه های آسمان

 

 

 

تربیت بدنی

 

 

 

تعلیمات اجتماعی

 

 

 

 

 اگرهمکاری نتوانست همه دروس را در پوشه کار قرار دهد اجباری نیست.فقط دروس ریاصی وعلوم وهنر را قرار دهدوبقیه دروس بصورت شفاهی وازمونک بازخورد داده شود.

 

 

 

 

نمون برگ همسال سنجی پوشه کار

نام و نام خانوادگی دوست من :                                                         ماه

نام درس

وضعیت عملکرد دوست من در این سه ماه

تلاش هایی که انجام داده اند

پیشرفت هایی که داشته اند

تلاش هایی که برای بهتر شدن باید انجام دهند

قرآن

 

 

 

فارسی

 

 

 

ریاضی

 

 

 

علوم تجربی

 

 

 

هنر

 

 

 

هدیه های آسمان

 

 

 

تربیت بدنی

 

 

 

تعلیمات اجتماعی

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 263 بازدید