فهرست وارسی

به نام خدا

فهرست وارسی رفتار اجتماعی

نام و نام خانوادگی :                                                                                       معلم:

 

مرحله سوم

مرحله دوم

مرحله اول

آوردن وسایل مناسب درسی

1

 

 

 

انجام به موقع فعالیت های یادگیری

2

 

 

 

نظافت و مرتب بودن موی سر

3

 

 

 

نظافت لباس مدرسه

4

 

 

 

مراقبت از وسایل شخصی خود

5

 

 

 

سلام دادن به همکلاسی ها

6

 

 

 

سلام دادن به معلم

7

 

 

 

اجازه گرفتن از معلم برای صحبت کردن و ترک کردن کلاس

8

 

 

 

همکاری با همکلاسی ها در فعالیت های یادگیری

9

 

 

 

 

10

توضیحات:

 

/ 0 نظر / 96 بازدید