نمونه سوال علوم پنجم

1-همه ی مواد خاصیت های یک سانی دارند .                                                                                              ص                              غ

2- همه ی مواد در طبیعت به حالت عنصر یافت می شوند.                                                                           ص                             غ

3- نیروی ربایش مولکولی جامدات از گاز ها بیشتر است.                                                                             ص                            غ

4- در اثر خاصیت پراکندگی مولکول هاست که مولکول های آهن در هوا پراکنده نمی شوند.               ص                           غ

5- وقتی آب بخار می شود ساختمان مولکولی آن تغییر می کند.                                                               ص                            غ

6- آهن ، آب و کربن عنصر هستند.                                                                                                                   ص                           غ

7- هر مولکول آب از یک اتم اکسیژن و دو اتم ئیدروژن ساخته شده است.                                                ص                            غ

8- مولکول از ذرات ریزی بنام اتم ساخته شده است.                                                                                     ص                            غ

9- آب یک ترکیب است، چون از دو اتم اکسیژن و یک اتم ئیدروژن ساخته شده است.                             ص                            غ

10- اگر مولکول های یک ماده از بیش از یک نوع اتم ساخته شده باشد به آن ترکیب می گوییم.           ص                            غ

11-مس و اکسیژن هر دو ماده ترکیب هستند.                                                                                                  ص                            غ

 

12- وضع قرار گرفتنمولکول های قند و عطر را با هم مقایسه کرده و سپس جدول زیر را با علامت ضربدر کامل کنید.

جنبش مولکولی

ربایش مولکولی

 

زیاد

کم

زیاد

کم

نام مواد

 

 

 

 

عطر

 

 

 

 

قند

 

13- محمد از سیروس  پرسید  چرا وقتی نوشابه را داخل لیوان می ریزیم به شکل لیوان در می آید. به نظر شما سیروس چه پاسخی داد ؟

 

 

/ 0 نظر / 42 بازدید