پیشرفت تحصیلی

نمون برگ پیشرفت دانش آموز

نام ونام خانوادگی:                    پایه:                 سال تحصیلی:       

نام درس

فرایند تلاش و پیشرفت دانش آموز

بخوا نیم وبنویسیم

 

قرآن

 

ریاضی

 

علوم

 

هنر

 

تربیت بدنی

 

استعداد و توانمندی ویژه ی دانش آموز

 

نام ونام خانوادگی معلم :                         امضا وتاریخ

 

این فرم در پایان سال تحصیلی توسط آموزگار در دو نسخه تهیه می شود یکی در کارنامه جهت اطلاع آموزگار سال بعد و دیگری جهت اطلاع اولیا به آنها تحویل

 می شود.

/ 0 نظر / 117 بازدید