خودسنجی

نمون برگ خود ارز یابی دانش آموز(خودسنجی)  

نام ونام خا نوادگی:                                   ماه:

نام درس

وضعیت عملکرد من در این ماه

تلاش هایی که انجام داده ام

پیشرفت هایی که داشته ام   

تلاش هایی که برای بهتر شدن بایدانجام دهم

ریاضی

 

 

 

علوم

 

 

 

هنر

 

 

 

 

/ 0 نظر / 122 بازدید