نمونه سوالات علوم پنجم94-93

1-مولکول های کدام یک از مواد زیر در همه جای محیط اطراف خود پخش می شوند؟

الف)گازها                   ب) جامدها                  ج) مایع ها                د) هر سه صحیح است

2- مواد از چه ساخته شده اند؟

الف) حجم                        ب) مزه                      ج) مولکول                           د) دانه های شکر

3- ربایش مولکولی در کدام یک از مواد زیر کمتر است؟

الف) اکسیژن                     ب) میخ                     ج) شربت                             د) گلاب

4- جنبش مولکولی در کدام یک از مواد زیر بیشتر است؟

الف) روغن                    ب) آب                         ج) آهن                            د) اکسیژن

5- مولکول ها از مواد ریزی به نام .....................ساخته شده اند.

الف) الکترون                  ب) پروتون                   ج) نوترون                        د) اتم

6- کدام یک جزء خاصیت های ماده نیست ؟

الف) مزه                       ب) رنگ                      ج) اسم                            د) بو

7- از کدام خاصیت زیر برای شناسایی یک ماده استفاده می شود؟

الف) حجم                      ب) وزن                        ج) شکر                         د)یخ

8- ربایش مولکولی در کدام یک از مواد زیر کمتر است؟

الف) پنبه                       ب) آهن                          ج) ئیدروژن                    د) آب

9- جنبش مولکولی شیر از کدام یک از مواد زیر بیشتر است؟

الف) اکسیژن                  ب) آب                            ج) یخ                           د) هوا

10- کدام یک از مواد زیر ترکیب است؟

الف) طلا                      ب) آهن                           ج) اکسیژن                     د) نفت

11- کدام یک از مواد زیر عنصر است؟

الف) آهن                     ب) آب                             ج) نفت                         د) نمک

12- کدام یک از مواد زیر فقط از یک نوع اتم ساخته شده و عنصر است؟

الف) نمک                   ب) آهن                            ج) شکر                        د) نفت

13- مولکول های کدام یک از مواد زیر پیوسته در حال حرکت هستند؟

الف) آهن                   ب) آب                              ج) گاز                         د) هر سه مورد

14- در بین مولکول های کدام حالت ماده تقریبا نیروی ربایش وجود ندارد؟

الف) جامدها               ب) مایع ها                        ج) گازها                       د) هیچ کدام

15- کدام گروه از مواد زیر عنصر هستند؟

الف) مس و شکر         ب) ئیدروژن و نفت              ج) مس و اکسیژن            د) شکر و نفت

16-کدام یک از شکل های زیر مولکول آب را نشان می دهد؟

           = اکسیژن      و               = هیدروژن

 

 

 

 

17- اتم های سازنده ی کدام دسته از مواد زیر یکسان می باشد؟

الف)آب و آهن             ب) نمک و طلا                  ج)طلا و آب                   د) آهن و اکسیژن

/ 0 نظر / 47 بازدید