پست های ارسال شده در مهر سال 1390

آماده کردن فرزند اول را برای ورود فرزند جدید

۲-  به‌کـــودک‌آگاهــی‌بدهید: درباره‌انتظار خود برای ‌ورود نوزاد، زیاد خوابیدن‌شیرخوار، گریه‌کردن ‌و ناتوانی‌او در‌بازی ‌کردن ‌با کودک،‌صحبت ‌کنید. همچنین‌عکس‌های‌ دوران ‌نوزادی‌ خودش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 250 بازدید