پست های ارسال شده در فروردین سال 1391

توصیه یک روانشناس به دختران

توصیهھاییکمشاورروانشناسبهدختراندرموردآقایان       وقتیمردیشمارابخواھد،ھیچچیزنمیتواندجلویاورابگیرد.   اگرشمارانخواھد،ھیچچیزنمیتواندنگھشدارد.   دستازبھانهگیریبراییکمردورفتاراوبردارید.   ھیچوقتخودتانرابرایرابطهایکهارزششرانداردتغییرندھید.   رفتارآرامترھمیشهبھتراست.   قبلازاینکهبفھمیدواقعاًچهچیزخوشحالتانمیکند،باکسیارتباطبرقرارنکنید.   اگررابطهتانبهاینخاطرکهمردتانآنطورکهلیاقتشرادارید،باشمارفتارنمیکند،بهاتمامرسید،ھیچوقتسعینکنیدکهباھمدودوستمعمولیباشید. یکدوستبادوستخودبدرفتارینمیکند.   پاگیرنشوید. اگرفکرمیکنیدکهشمارادرحالتتعلیقنگهداشتهاست،مطمئنباشیدکهحتماًاینکارراکردهاست..   ھیچوقتبهخاطراینکهفکرمیکنیدگذرزمانممکناستاوضاعرابھترکند،دریکرابطهنمانید. ممکناستیکسالبعدبهخاطراینکارازخودتانعصبانیشوید،چوناوضاعھیچتغییرینکردهاست.   تنھاکسیکهدررابطهمیتوانیدکنترلشکنید،خودتانھستید.   برایرفتاریکهباشمادارد،حدومرزبگذارید. گرچیزیناراحتتانمیکند،حتماًبااودرمیانبگذارید.   ھیچوقتاجازهندھید،طرفتانھمهچیزتانرابداند. ممکناستبعدھابرضدشماازآناستفادهکند.   شمانمیتوانیدرفتارھیچمردیراتغییردھید. تغییرازدرونناشیمیشود.   ھیچوقتنگذاریداحساسکنداوازشمامھمتراست...حتیاگرتحصیلاتیاشغلبھترینسبتبهشماداشتهباشد. اورابهیکبت تبدیلنکنید.   اویکمرداست،نهچیزیبیشتر،ونهکمتر.   اجازهندھیدمردیھویتووجودشماراتوصیفکند.   ھیچوقتمردکسدیگریراھمقرضنگیرید. اگربهکسدیگریخیانتکرد،مطمئنباشیدکهبهشماھمخیانتخواھدکرد. مردھاطوریباشمارفتارمیکنندکهخودتاناجازهمیدھیدرفتارکنند.   ھمهمردھابدنیستند.   نبایدفقطشماھمیشهانعطافازخودتاننشاندھید...ھرمصالحهایدوجانبهاست.   بینازدسترفتنیکرابطهوشروعیکرابطهجدید،بهزمانیبرایترمیموالتیامنیازدارید....قبلازشروعکردنیکرابطهتازه،مسائلقبلیتانرابایدبهکلفراموشکنید.   ھیچوقتنبایددنبالکسیباشیدکهمکملشماباشد. یکرابطهازدوفردکاملتشکیلمیشود. دنبالکسیباشیدکهمشابھتان باشدنهمکملتان.   شروعرابطهوقرارملاقاتبااشخاصمختلفجھتیافتنبھترینفردخوباست..   نیازینیستکهباھرکسکهدوستمیشویدھمانفردموردنظرشمابرایازدواجباشد.   کاریکنیدکهبعضیوقتھادلشبرایتانتنگشود. وقتیمردیھمیشهبداندکهکجاھستیدوھمیشهدردسترسشباشید،کمکم نادیدهتانمیگیرد.   ھیچوقتبهمردیکهھمهآنچیزھاییکهازرابطهمیخواھیدرابهشمانمیدھد،بهطورکاملمتعھدنشوید.   اینمطالبرابرایبقیهخانمھاھممطرحکنید. بااینکارلبخندبهلبانبعضیھامیآورید،بعضیھارادرموردانتخابشانبهفکرمیاندازیدوخیلیھایدیگرراھمآمادهمیکنید.   میگویندیکدقیقهطولمیکشدکهیکفردخاصراپیداکنید،یکساعتطولمیکشدکهاوراتحسینکنید،یکروزتادوستشبداریدویکعمرتافراموششکنید.   ادامه مطلب
/ 2 نظر / 103 بازدید