نمونه سوال علوم پنجم

1-نیروی ..................... باعث به هم چسبیدن مولکول های یک ماده می شود.

2- مولکول های مواد مایع مانند........................... به هم وصل شده اند.

3- در بین مولکول های .................... تقریبا نیروی ربایش وجود ندارد.

4- به مواد ی که مولکول های آن از اتم های مختلف ساخته شده باشند ......................... می گویند.

5- موادی مانند نمک، شکر، نفت ، و شیشه همگی .....................هستند چون مولکول های آن ها بیشتر از یک نوع اتم ساخته شده اند.

6- موادی مانند طلا، نقره ، آهن و آلومینیوم همگی .................... هستند چون مولکول های آن ها از یک نوع اتم ساخته شده اند.

7- آب یک .................. است زیرا مولکول آن از دو اتم ئیدروژن و یک اتم اکسیژن ساخته شده است.

8- اتم های سازنده ی آهن مثل هم هستند پس آهن یک ........................ است.

9- اگر اتم هایی که مولکول یک ماده را ساخته اند، یک سان باشند به آن ماده ...................... می گویند.

10- مولکول آب از اتم های اکسیژن و ........................... تشکیل شده است.

11- مولکول ها خود از ذرات کوچک تری به نام ......................... ساخته می شوند .

12- در مواد جامد نیروی ........................بین مولکول ها بسیار زیاد است.

13- در موادی که به حالت ............................ هستند ، مولکول ها نمی توانند آزادانه از جایی به جای دیگر بروند.

14- فاصله ی بین مولکول های ........................... بیشتر از مواد جامد و مایع است.

15- فاصله ی مولکول ها در مواد مایع بیشتر از مواد ........................ است.

16- در اثر خاصیت ..........................مولکول هاست که مولکول های آهن در هوا پراکنده نمی شوند.

17- در اثر نیروی ......................... مولکول هاست که جوهر در آب پخش می شود.

18- در اثر خاصیت ........................ مولکول هاست که بوی عطر در هوا پخش می شود.

19- گاز اکسیژن یک ........................ است چون مولکول آن از دو اتم یک سان ساخته شده است.

20- نیروی ......................... از پراکندگی مولکول های اجسام جلوگیری می کند.

21- رنگ ، مزه ،بو از ...........................یک ماده است.

22- مولکول ها در موادی که به حالت .......................... هستند ، آزادانه روی هم سر می خورند.

23- کوچکترین ذره ی هر ماده که خاصیت های آن ماده را داشته باشد ........................... می گویند.

/ 0 نظر / 38 بازدید