# کودکان

روشهای مطالعه صحیح

کلی نسبت به کتاب و ارتباط دادن بخشهای مختلف کتاب با یکدیگر می‌باشد.                                          مرحله‌ی سؤال کردن                              پس از مطالعه اجمالی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 123 بازدید

آماده کردن فرزند اول را برای ورود فرزند جدید

۲-  به‌کـــودک‌آگاهــی‌بدهید: درباره‌انتظار خود برای ‌ورود نوزاد، زیاد خوابیدن‌شیرخوار، گریه‌کردن ‌و ناتوانی‌او در‌بازی ‌کردن ‌با کودک،‌صحبت ‌کنید. همچنین‌عکس‌های‌ دوران ‌نوزادی‌ خودش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 235 بازدید