نمونه بازخورد پایه ششم

  بازخوردهای درس  مطالعات اجتماعی ششم

1-  دقت و ظرافت شما در پرکردن نمودارستونی کاربرگه ی 7قابل تقدیر است وکوشش شما بلاخره به نتیجه رسید و توانستی نموداررا تکمیل کنی.

2-  دقت و تلاش شما در انجام کاربرگه ی 20 مرا خوشحال نمود و این نشان میدهد با کمی دقت بیشتر موفقیت بیشترشما در  حل فعالیت ها دور از ذهن نیست.

 

3-  شما تلاش خوبی در ترسیم خط زمان خود داشتید ولی بهتر است خط زمان خود را بر اساس ساعت تنظیم کنید وهر ساعت را به 4 ربع ساعت تقسیم کنی و وقایع روزانه راخط زمان دقیق تر روی خط زمان بگذاری.

4-  تلاش شما در ترسیم خط زمان روزانه قابل تقدیر است ولی اگر بتوانید خط زمان زندگی خود را بر اساس سال تنظیم کنی و وقایع مهم هر سال مثل رفتن به مهد کودک یا چهار دست و پا رفتن و کلاس اول و ...را روی نمودارت بگذاری رضایت بیشترمرا جلب می کنی.

 

5-  شما توانستی تصمیم جالبی رابگیری ولی آیا فکر کرده ای تصمیم شما چه اثری بر اخلاق و رفتار شما خواهد گذاشت؟ تصمیمات می توانند بر اخلاق و رفتارتان اثرگذارباشند پس دقت کن.(فعالیت 4 صفحه ی 24  - کتاب سال 92)

6 - وقت گذاشتن شما درطراحی سوالات ارزشمند است اگرچه بهتر بود سوالاتت را با کلمات استفهامی(چرا- چطور-چگونه و...) شروع می کردی  تا تنها پاسخ بلی و خیر دریافت نکنی،

می توانی امتحان کنی!

7 - وقت گداشتن شما در تکمیل کاربرگه ی 12 صفحه 13 بسیار ارزشمند است ولی اگر قبل از نوشتن جملات، روی آنها فکر می کردی ویا بر روی چک نویس یادداشت می کردی می توانستی با دقت روی جملات  و گذاشتن علایم دستوری آنها را  خوانا و معنی دارتر بنویسی.

 

8      - سعی شما خوش بختانه موجب گردیده که با اشتبا هات کمتری فعالیت 11را انجام دهی و انرژی ها را باهم مقایسه کنی ولی بار دیگر به نوشته هایت نگاه کن و ببین ایا انرژی آب می تواند آلودگی داشته باشد؟

9      - با رفتارمناسبی که امروز ازشمادیدم(با راهکار پیشنهادی شما در حل این سوال ) زمینه های تصمیم گیری درست وبه موقع شما میبینم.

10- انجام دقیق تر این کاربرگه بیانگر دقت و تلاش شماست ولی باز میتواند بهتر شود. فقط کافیست نمادی که برای راهنمای نقشه ترسیم می کنی شباهت منطقی و نزدیکی از نظر تصویری به آن داشته باشد.شما می توانی پس یکبار دیگر تلاش کن.

11- تلاش و پشتکارشما در انجام کاربرگه ی 19 (لباسهای دوره های تاریخی)مایه ی رضا یت و خوشحالی من است هرچند اگر در بریدن و چسباندن داخل کادر تصاویرت دقت بیشتری می کردی نتیجه ی کارشما زیباتر از این می شد.

12- تومیتوانی وبیش از اینیپس با کمی مطالعه و دقت در نقشه های درس می توانیکاربرگه ی 23 (بنادر) را کامل کنی من منتظر تکمیل درست و دقیق شماهستم.

13- یشرفت شما  در حفظ دوستی با همکلاسی هایت مایه ی تحسین است امیدوارم با توجه به سخنان بزرگان همواره دوست خوبی برایشان باشی .

14- متن نوشتاری شما در کاربرگه ی 25 مرا نسبت توصیه هایم در زمینه ی نوشتن امیدوارکرد .شما با توجه بیشتر به نکات گفته شده قطعا می توانی خوش خط تر از این هم بنویسی.

15- کمک وهمکاری شما باهمکلاسی هایتان مراخوشحال کرده واین نشان دهنده ی این است که رفتارهای مناسب در رابطه با حفظ دوستی را به خوبی درک کردید.

16- پاسخ های شما به سوالات کاربرگه ی 1 نشان میدهدکه شمابه دقت دربحث های کلاسی شرکت کردید وبا گوش دادن به مطالب بیان شده توانستید پاسخ های مناسبی بدهید.

 

 

/ 0 نظر / 1095 بازدید